Jak postupovat při otravách?

Akutní intoxikace patří do skupiny závažných stavů, které ohrožují zdraví a život člověka. Množství a druh otravné látky, způsob proniknutí do organismu, toto všechno jsou faktory, které rozhodují o dalším osudu otráveného organismu ještě před prvním kontaktem se zdravotnickým pracovníkům. Otrava (intoxikace) je onemocnění celého organismu, způsobené jednorázovým nebo opakovaným vniknutím jedu do organismu.

Jak postupovat při otravách?

Charakteristika

Otrava je charakterizována chorobnými změnami typickými pro jednotlivé jedovaté látky. Tyto změny narušují stav zdraví a mohou být i příčinou zániku organismu. Jed (xeniobiotikum) je organická nebo anorganická látka, která svým chemickým nebo fyzikálně-chemických účinkem i v malém množství vyvolává otravu. Jed může být skupenství pevného, kapalného nebo plynného.

Dělíme:

Otravy můžeme dělit podle časového profilu pronikání jedu do organismu na: akutní, subakutní, a chronické. Podle okolností vzniku zase rozeznáváme otravy náhodné, sebevražedné, otravy narkomanů, alimentární (např. otravy houbami), otravy při haváriích v průmyslu, kriminální otravy aj.
Akutní otravy vznikají po jednorázovém vniknutí nadprahového množství jedu do organismu. Patří do skupiny závažných stavů, které ohrožují zdraví i život nemocných. Množství a druh toxické látky, způsob a doba proniknutí do organismu, velikost distribučního objemu a biologický poločas toxické látky, toto jsou faktory, které rozhodují o dalším osudu postiženého organismu ještě před prvním kontaktem se zdravotnickými pracovníky.
 

Včasné určení diagnózy

Důležitým faktorem je včasné určení diagnózy a zahájení adekvátní, účinné a komplexní terapie. Rozbor příčin těchto otrav poukazuje na skutečnost, že pouze 10% otrav je náhodných. Náhoda je typická pro dětský věk, pracovní úraz, záměnu a při předávkování u narkomanů. 90% všech otrav představují sebevražedné akty. Rozbor prostředků vyvolávajících otravy poukazuje, že nejčastěji jsou způsobeny léky, v 50% alkoholem a v 25% kombinací léků s alkoholem. Mezi léky jsou nejčastěji zastoupeny zejména trankvilizéry, sedativa, hypnotika, tricyklická antidepresiva, analgetika-antipyretika.

Všeobecně

Chronické otravy vznikají po opakovaném vnikání podprahového množství jedu do organismu. Při otravách se nápadně mění některé orgány a jejich funkce a vzniká soubor klinických příznaků, které mohou být charakteristické pro danou otravnou látku. Nejdůležitějším kritériem efektivní pomoci a správného postupu je znalost včasných klinických příznaků jednotlivých otrav. Při prvním vyšetření je důležité zda otrava a její komplikace jako šok, aspirace, podchlazení, bezvědomí, trauma bezprostředně ohrožují život nebo některý důležitý orgán. Také musíme mít na zřeteli, zda jde o nebezpečí z prodlení. Při náhle vzniklém bezvědomí musí být anamnéza (získávání informací) cílená a rychlá, podle předpokládané a pravděpodobné příčiny na základě pohlaví, věku postiženého a podle prostředí, kde vzniklo. Při intoxikaci alkoholem je anamnéza od pacienta nemožná, od svědků ve velmi podobném stavu nespolehlivá.

Přesto je třeba zjistit ty nejpodstatnější odpovědi na otázky:

- Co, kdy, přibližně kolik, jaký byl způsob podání
- Zda je nám známý chronický abúzus, chronické podávání léků, onemocnění
- Jaká je teplota vzduchu, kdy byl postižen objeven, zda byl oblečený
- Přítomnost krvácení, křeče, zda byl psychiatricky léčen, zda lze zvážit alkoholismus
- Zda jde o sebevražedný akt, nešťastnou náhodu, pracovní úraz, předávkování, účast další osoby

Také si u osoby podezřelé z otravy všímáme:

- Vědomí, křečí, reflexů
- Krevního tlaku, srdeční frekvence, stavu oběhu, kapilárního návratu, známek šoku, pozičních traumat, podchlazení
- Dýchání - dostatečné / nedostatečné, změny barvy kůže a sliznic, známky aspirace
- Traumat a dalších známek přídavných složek intoxikačního traumata (úrazu).