Jak regenerovat síly během tréninkového procesu?

Proces regenerace sil je mimořádně rozsáhlý a prolíná se celým tréninkovým procesem. Současná úroveň výkonů ve všech sportovních odvětvích vyžaduje dokonalé zabezpečení celého komplexu podmínek, na kterých je dokonalá a úspěšná příprava přímo i nepřímo závislá.

Jak regenerovat síly během tréninkového procesu?

Nelze podceňovat ani jednu složku, která se podílí na struktuře vlastního reálného výkonu. Je celkem logické, že některé složky mají základní význam, jiné jsou méně důležité, případně až nepotřebné. Při snaze o vrcholový výkon však není možné podceňovat ani jeden z dílčích komponentů. Při struktuře regenerace sil musíme vycházet ze základního schématu, které se neustále opakuje:

práce - únava - zotavení

Z toho vyplývá, že regenerační pochody prolínají celým životem každého člověka. V režimu komplexní přípravy sportovců však zajímají podstatně významnější místo než v režimu nesportovce. Uspořádání normálního životního rytmu a režimu nesportovce dává většinou dostatek časového prostoru na odpovídající pasivní a aktivní odpočinek. U sportovce je situace podstatně odlišná, protože jejich tréninkový a také vlastní soutěžní výkon se velmi často pohybuje na hranici metabolických a psychických možností. Snaha o dosažení maximálních výkonů vyžaduje také důkladnější a důslednější přístup k otázkám regenerace sil. Dosahování maximálních výkonů, které se pohybují stále blíž nám neznámé hranici lidských možností, vyžaduje dokonalé využití všech forem, které mohou vést k dalšímu zvyšování výkonnosti. Podle současných zkušeností a odborných názorů je možné důsledným používáním odpovídajících regeneračních metod zvýšit intenzitu tréninku o 15 až 20 procent. Při správné metodické koncepci tréninku je celkem reálné, aby se toto zvýšení promítlo přímo do vlastního výkonu.

Ve stručnosti lze shrnout, že skutečný výkon je podmíněn:

1. výkonností

2. momentálními vnitřními a vnějšími dispozicemi

1. Výkonnost závisí na těchto složkách:

A. psychické vlastnosti

B. genetické danosti sportovce

C. dokonalá technika pohybu

D. kvalita a velikost pohybových schopností a schopnost jejich uplatnění

E. celkový zdravotní stav

F. funkční zdatnost organismu

2. Momentálně dispozice závisí především na těchto faktorech:

A. exogenní faktory (počasí, podnebí, roční období)

B. materiální zabezpečení

C. aktuální zdravotní stav

D. aktuální morální vlastnosti

E. motivace

Komplexní a účelná regenerace sil má podstatný vliv především na psychické vlastnosti, techniku ​​pohybu a dokonalé dynamické stereotypy, kvalitu a velikost síly, celkový zdravotní stav a na funkční zdatnost organismu. Regenerace ovlivňuje také momentální zdravotní stav a psychickou situaci. Z uvedeného tedy vyplývá, že dokonalá komplexní regenerace sil je jedním ze základních metodických prvků, že se podílí na konečném výsledku v tom kterém sportu a je jedním ze základních faktorů v konstrukci konečného výsledku.