Poškození těla chladem - podchlazení a omrzliny

Poškození organismu chladem způsobuje omrzliny a podchlazení. Jaké jsou jejich příznaky, příčiny vzniku a první pomoc, na to se zaměříme v našem článku. Nejprve si jednotlivé pojmy vysvětlíme, dále zde popíšeme příznaky a nezbytnou první pomoc.

Poškození těla chladem - podchlazení a omrzliny


Podchlazení

Při podchlazení dochází k poklesu vnitřní tělesné teploty pod 35 ° C. Pokud dojde k poklesu tělesné teploty pod 26 ° C, hrozí zastavení krevního oběhu. Podchlazení způsobuje: Extrémně chladné počasí, pobyt ve špatných povětrnostních podmínkách (zvláště pokud je nízká teplota okolí doprovázená deštěm, větrem, sněžením, mlhou),několikadenní pobyt ve špatně vytopeném obydlí. Ke vzniku podchlazení přispívají i další faktory, jako jsou např .: Věk, snížená aktivita, špatná fyzická kondice, chronické a akutníí onemocnění, únava, špatné sociální podmínky, stav výživy, požívání alkoholu a drog. K nejrizikovějším skupinám patří děti, staří lidé, bezdomovci, ale i štíhlé a zesláblé osoby. Příznaky podchlazení - Podchlazení vzniká postupně, může se vyvíjet i několik dní. Příznaky závisí na stupni podchlazení. Při lehčím stupni podchlazení (teplota neklesá pod 34 ° C) jsou přítomny: Třes, chladná, bleděmodrá a suchá kůže, podrážděnost, bolesti v končetinách, zrychlená činnost srdce, zrychlené a prohloubené dýchání, vědomí je zachovalé. Těžší stupeň podchlazení provázejí poruchy vědomí až bezvědomí. Při tělesné teplotě 34-30 ° C lze pozorovat: Apatii, dezorientaci, spavost, mělké a nepravidelné dýchání, pomalý a nepravidelný puls, snížené vnímání bolesti, ztuhnutí kosterních svalů. Tělesná teplota pod 30 ° C vede k bezvědomí. Při tělesné teplotě 27 - 24 ° C dochází ke kómatu, k zastavení krevního oběhu a dýchání, končí smrtí postiženého. U kojenců je třeba mít na paměti, že u něj nejsou dostatečně vyvinuté termoregulační mechanismy. Proto může podchlazení u kojenců vzniknout i při pobytu v chladné místnosti. Dítě v takovém případě odmítá jídlo, je nezvykle tiché, kůže je studená, tělíčko je schlíplé.


První pomoc se zaměřuje na zabránění dalším ztrátám tepla, pomalé zahřívání postiženého a zajištění lékařské péče při těžších stupních podchlazení

1. Zabránit pohybu postiženého (týká se aktivního i pasivního pohybu, může při něm dojít k přesunu studené krve z periferie do centrálních částí organismu).
2. Odstranit mokrý oděv a vyměnit ho za teplý a suchý.
3. Zajistit teplo jakýmkoli způsobem.
4. Přenést postiženého do vyhřáté místnosti, zabalit jej do přikrývek.
5. Vhodná je i vodní lázeň s teplotou asi 40 ° C (není vhodná pro starší lidi, kdy může příliš rychlé zahřátí a pohyby způsobit zástavu srdce).
6. Pokud je postižený při vědomí, podávat teplé nápoje, polévky a vysokoenergetické potraviny (např.čokoláda). Nikdy nepodávat alkohol (zhoršuje hypotermii) !!!
7. Když je postižený v bezvědomí, uvolnit dýchací cesty, kontrolovat dýchání, v případě potřeby provést resuscitaci.
Pokud jste venku:
1. Přesunout postiženého pod přístřešek, aby se zmírnily povětrnostní vlivy.
2. Odstranit mokré šaty, izolovat osobu dalšími částmi oděvu nebo dekami, přikrýt hlavu.
3. Ochránit postiženého od studené podlahy (dát do suchého spacího pytle, přikrýt dekami, novinami, zabalit do plastového nebo záchranného vaku - pokud je k dispozici).
4. Poslat pro pomoc nebo se ji snažit přivolat. Nikdy však nenechávejte postiženého samotného.
5. Podávat teplé nápoje a vysokoenergetické potraviny (pokud je postižený při vědomí).
U těžších stupňů podchlazení je nutné postiženého dopravit do nejbližšího zdravotnického zařízení.

Prevence podchlazení
Na možnost podchlazení byste měli myslet vždy, pokud předpokládáte delší pobyt venku v chladném prostředí. Ven by v takovém případě měli jít jen zcela zdravé osoby. Obléknout byste si měli několik vrstev volného oděvu, vnější vrstva by měla být nepromokavá. Odpařování potu při námaze vám umožní oděv volný na krku a zápěstích. A neměli byste zapomenout ani na rezervní suchý oděv, teplé nápoje a vysokoenergetické potraviny.

Omrzliny

Omrzliny vznikají působením nízké teploty okolí na nekryté části těla. Mnohokrát bývají doprovázeny podchlazením. Nejčastěji postihují prsty na rukou, nohou, nos, uši a tváře. Nebezpečí vzniku omrzlin zvyšuje větrné a vlhké počasí. Příčiny vzniku omrzlin: Při vystaveni přílišnému chladu dochází k dlouhodobému zúžení cév v kůži. Jelikož dochází k poškození cév, v těžkých případech se trvale poškodí citlivost končetiny, někdy může dojít až k odumření (gangréně) tkáně. Důležitou roli při vzniku omrzlin sehrává i délka působení chladu, věk, mobilita i celkový tělesný stav. Příznaky - Příznaky závisí na stupni omrzlin. Hloubka místního postižení se dá posoudit až po oteplení omrzlé části. Při omrzlinách se používá stejné dělení jako při popáleninách.
I.  stupeň - Fialové mramorování kůže, pocit zimy a svírání. Při zahřívání je přítomen pocit píchání jehlami.
II. stupeň - Přítomno je bílé až našedlé zbarvení tkáně, tkáň je měkká, často bolestivá. Při zahřívání se tvoří puchýře, postižená část otéká.
III.stupeň - Postižené části jsou voskově bílé, tvrdé a necitlivé. Hrozí odumření tkáně.

První pomoc při omrzlinách se zaměřuje na postupné ohřátí postižené části a převoz do nemocnice

 1. Nerozmrazovat postiženou část, hrozí-li opakované omrznutí (transport, působení chladu),
 2. Přikrýt omrzlé část (ochrana před dalším působením chladu).
 3. Přemístit postiženého do teplého prostředí. Nikdy nedávat postiženou oblast na zdroj tepla!
 4. Opatrně odstranit těsné části oděvu, zout těsnou a mokrou obuv, rukavice, sundat prsteny a hodinky. Pokud má postižený promočené i šaty, vyměnit je za suché.
 5. Ohřát postiženou část svýma rukama. Omrzlé ruce je nejjednodušší ohřát ve vlastním podpaží. Postiženou oblast netřít, protože by mohlo dojít k dalšímu poškození.
 6. Vhodá je i teplá ne horká koupel postižené oblasti. Pokud není k dispozici teplá voda, zabalit postiženou část do teplého ručníku, prostěradla nebo jiného čistého kusu tkaniny,
 7. S postiženou částí zacházet opatrně, nemasírovat (po oteplení rychle oteče).
 8. Po oteplení přikrýt postiženou část sterilním obvazem nebo co nejčistším kusem tkaniny.
 9. Podepřít a zvednout postiženou končetinu (snížení otoku).
 10. Při silné bolesti lze podat analgetikum (např. Paracetamol).
 11. Zajistit převoz do zdravotnického zařízení.

Mohlo by vás také zajímat