VIR-KILL+ 10l

Účinný dezinfekční prostředek na bázi vysokého procenta alkoholu je určený k bezoplachové dezinfekci rukou. Spolehlivě ničí bakterie, plísně a viry. Doporučené je jeho pravidelné používání na kůži, s ohledem na vysoké procento alkoholu, maximálně 10x denně. Nutné je, správně a v dostatečném množství dezinfekci na ruce aplikovat. Přípravek účinkuje přibližně po jedné minutě nepřetržitého roztírání po celé ploše pokožky rukou. 

Parametry

  • Forma: Roztok
  • Objem balení: 400 ml; 5 000 ml; 10 000 ml; 25 000 ml
  • Režim výdeje: Dezinfekční prostředek - Biocidní přípravek osobní hygieny (typ 1) – hygienická dezinfekce rukou
  • Cílový organismus: bakterie, plísně viry
  • Návod k použití: Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu.
    Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně. Neoplachujte.
  • Důležité upozornění: Projeví-li se zdravotní potíže (přetrvávající slzení, zarudnutí, pálení očí apod.) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o použitém přípravku, poskytněte mu informace ze štítku a o poskytnuté první pomoci. Nevhodné pro děti do 3 let věku. Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění. Opakovaná expozice může způsobit vysušení kůže.
  • Země původu: Česko

Složení

Ethanol Číslo CAS) 64-17-5 (Číslo ES) 200-578-6 (Indexové číslo) 603-002-00-5 (Registrační číslo) 01-2119457610-43 70-80 Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 Peroxid vodíku 3% (Číslo CAS) 7722-84-1 (Číslo ES) 231-765-0 (Indexové číslo) 008-003-00-9 5 Ox. Liq. 1, H271 Acute Tox. 4, H302 Acute tox. 4 H332 Skin Corr. 1A, H314 Glycerol (Číslo CAS) 7722-84-1 (Číslo ES) 231-765-0 2 Není klasifikován.

Výrobce: TOPVET

Autor: Martina Dvořáková