Ptačí chřipka - prevence

Ptačí chřipka je onemocnění způsobené vysoce patogenními viry ptačí chřipky u ptáků, drůbeže, příp. jiných zvířat.

Ptačí chřipka - prevence

 

Nákaza se na lidi přenáší z nakažených zvířat a to nejčastěji přímým kontaktem s nemocnými, resp. uhynulými zvířaty při nedodržení zásad osobní hygieny, nebo vdechnutím prachu s obsahem výměšků nemocných, resp. uhynulých zvířat. 

 

Definice případu

Podezření na onemocnění způsobené virem ptačí chřipky je každé onemocnění s horečkou 38°C a více, s kašlem pokud nemocná osoba současně splňuje alespoň jedno z následujících kritérií:

pobyt v zemi nebo oblasti s výskytem vysoce patogenní ptačí chřipky u zvířat minimálně 7 dní před vznikem prvních příznaků

přímý kontakt s nemocným zvířetem, nebo zvířetem podezřelým z onemocnění v 7 dnech před začátkem prvních příznaků

pobyt v prostředí, kde byly umístěny infikované chovy v posledních 7 dnech

kontakt s potvrzeným lidským případem ptačí chřipky v posledních 7dnech

 

Potvrzený případ způsobeného virem ptačí chřipky je onemocnění osoby, která splňuje kritéria definice pro podezření s pozitivním výsledkem jednoho nebo více z následujících laboratorních testů:

izolace viru chřipky ptačí chřipky

pozitivní řetězová reakce polymerů (PCR) na virus ptačí chřipky

čtyřnásobný vzestup protilátek proti viru ptačí chřipky v akutním a rekonvalescentní séru.

 

Viry ptačí chřipky jsou nejvíce ohroženy následující skupiny obyvatelstva cestující z oblastí s výskytem ptačí chřipky v případě zavlečení influenzy ptáků do ČR:

pracující v chovech drůbeže, resp. jiných hospodářských zvířat

veterinární lékaři, zajišťující péči v chovech drůbeže, resp. jiných hospodářských zvířat

zaměstnanci Úřadů veřejného zdravotnictví zabezpečující protiepidemické opatření v ohniscích ptačí chřipky

zdravotničtí pracovníci zajišťující izolaci a léčbu nemocných

pracovníci virologických laboratoří, ve kterých se pracuje s chřipkovými viry

osoby v úzkém kontaktu s nemocnými

chovatelé exotického a jiného ptactva

zaměstnanci v drůbežářství, kteří přicházejí do kontaktu se živou drůbeží, resp. syrovým drůbežím masem.

 

Osoby podezřelé z nákazy jsou osoby, které byly v přímém kontaktu s jakýmikoliv živými nebo uhynulými zvířaty v zemích s výskytem ptačí chřipky.

 

Hlášení

Výskyt onemocnění způsobených virem ptačí chřipky u lidí se považuje za mimořádnou epidemiologickou situaci a dále se postupuje ve smyslu Odborného pokyny, kterým se upravuje postup při sledování epidemiologické situace a při vzniku mimořádné epidemiologické situace.

Všechny případy, které odpovídají definici podezření na onemocnění virem ptačí chřipky, se hlásí ihned na územně příslušný Úřad Veřejného zdravotnictví.

 

Laboratorní diagnostika

Laboratorní diagnostiku onemocnění a podezření z onemocnění odpovídajících definici případu, zajišťuje laboratoř NRC pro chřipku na Úřadu veřejného zdravotnictví.

 

Profylaxe

Profylaxí ve smyslu těchto zásad se rozumí očkování proti cirkulujícím virům lidské chřipky, profylaktické podávání protichřipkových léků (inhibitorů neuraminidázy)

Očkování osob v přímém kontaktu s nemocnou, resp. z onemocnění podezřelou drůbeží, případně s jinými zvířaty proti aktuálně cirkulujícím kmenům lidské chřipky nařizuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

Očkování proti aktuálně cirkulujícím kmenům lidské chřipky se doporučuje provést u osob, které cestují do zemí resp. oblastí s výskytem ptačí chřipky.

Profylaktické podávání protichřipkových přípravků nařídí orgán ochrany veřejného zdraví u osob, které docházejí do přímého kontaktu s nemocnou drůbeží.

 

Ošetřování a péče o pacienta

Obecná protiepidemické opatření

dodržování zásad osobní hygieny

vyhýbání se styku s drůbeží ve velkochovech, resp. s jinými zvířaty podezřelými z nákazy v zemích s výskytem ptačí chřipky

vyhýbání se trhem s živými zvířaty v zemích s výskytem ptačí chřipky

zvyšování zdravotního uvědomění obyvatelstva o způsobu přenosu, prvních příznaků onemocnění a o dodržování zásad osobní hygieny

informování osob přicházejících na území ČR ze zemí výskytu ptačí chřipky o riziku, způsobech přenosu, prvních příznacích onemocnění ptačí chřipkou a o postupu v případě podezření na onemocnění způsobené virem ptačí chřipky

 

Protiepidemické opatření u osob pracujících v chovech drůbeže v přímém kontaktu s nemocnou, resp. uhynulými kusy drůbeže

 

Preventivní opatření:

dodržování zásad osobní hygieny, zejména mytí rukou,

používání osobních ochranných pracovních pomůcek (maska ​​na obličej, rukavice na jedno použití, ochranné brýle, plášť pro jednorázové použití, obuv, kterou lze dekontaminovat),

snížení prašnosti a vodního aerosolu,

profylaktická a ohnisková dezinfekce,

likvidace infikovaných zvířat a zdechlin takovým způsobem, při kterém se zabrání dalšímu šíření nákazy,

zákaz kouření a jídla při práci,

očkování proti virům lidské chřipky

profylaktické podávání protichřipkových léků (inhibitorů neuraminidázy)

Autor: Martina Dvořáková